Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse, innleie og bolighåndtering

Etter lovendringen i arbeidsmiljøloven § 14-9 har det nå blitt vanskeligere for en rekke bedrifter å benytte seg av vikarer gjennom bemanningsbyråer. Dette byr på nye utfordringer for bedrifter i en rekke bransjer, som nå ser seg nødt til å ta over mye av arbeidet som bemanningsbyråene tidligere utførte. Vi ser nærmere på hvordan lovendringen påvirker bolighåndteringen for de berørte bransjene.

Lovendringen

Etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) er hovedregelen at arbeidstakere skal ansettes fast. Etter lovens § 14-9 (2) bokstav a-f er det likevel tilfeller der midlertidig ansettelse kan inngås.

(2) Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås

a. når arbeidet er av midlertidig karakter

b. for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)

c. for praksisarbeid

d. med deltaker i arbeidsmarkedstiltak av regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten

e. med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Fra og med 1. Juli 2022 er den siste bokstaven, f, fjernet.

f. for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker

Om du har inngått avtaler før 1. Juli 2022, vil de likevel kunne løpe ut den avtalte perioden.

Arbeidsmiljøloven

Den 12. desember 2022 vedtok Stortinget å ytterligere stramme inn regelverket for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Fra og med 1. april 2023 trer endringene i kraft, og det vil som hovedregel bare være lov med innleie i rene vikartilfeller og tilfeller der arbeidsgiver har avtale om innleie med en fagforening som har «innstillingsrett». I byggebransjen vil det i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, være totalforbud mot innleie.

Forklaring

Lovendringen gjelder for så godt som alle bransjer, med unntak av helse-sektoren, og er ment for å skape trygghet i norsk arbeidsliv gjennom stabile arbeidsplasser. Endringen ønsker å styrke arbeidstakere sin rett til fast ansettelse, gjennom å sikre dem faste arbeidsplasser framfor midlertidig ansettelse.

Fordelene med lovendringen er at arbeidstaker blant annet får mer forhandlingsmakt i ansettelsesprosesser, gjennom at det nå blir vanskeligere for arbeidsgiver å erstatte arbeidstakere. Lovendringen vil også sørge for en sterkere fagforening, da arbeidstakers rettigheter styrkes ved fast ansettelse. Andre fordeler er at dette også kan medføre høyere lønninger i flere bransjer, grunnet lavere tilbud av arbeidskraft. 

 

Totalforbudet mot innleie på det sentrale Østlandet begrunnes med at det er en «markant høyere» innleieandel i Oslo-området, sammenlignet med resten av bransjen. Tiltaket anses derfor som egnet fra departementets side, for å oppnå målet om en økning i faste ansettelser.

 

Det er derimot ikke bare gull og grønne skoger som følger av lovendringen.

Midlertidig

Arbeidsinnvandring og vikarer i Norge

Vi har i mange år nytt godt av arbeidsinnvandringen i Norge. Den har gitt oss, etter norsk standard, billig arbeidskraft fra utenlandske arbeidstakere. Målt opp mot lønnsnivåene i arbeidstakernes hjemland, tjener arbeidstakerne (ofte) også godt på dette. Med andre ord er arbeidsinnvandring i Norge i større grad en vinn-vinn situasjon for alle parter, gjennom akkurat midlertidige ansettelser.

 

Frem til i dag har i stor grad vikarbyråer stått for innhenting av arbeidskraft fra utlandet, men nå endrer dette seg. Nå som bokstav f i § 14-9 er fjernet, vil flere bedrifter i større grad se seg nødt til å ansette sine vikarer som faste ansatte. 

Midlertidig ansettelse

La oss se på et eksempel; 

Før lovendringen var det vanlig at entreprenører brukte bemanningsbyrå til å hente inn vikarer til byggeprosjektene sine, ofte fra utlandet. Denne ordningen har fungert bra for både entreprenøren og arbeidstakeren. Entreprenøren får arbeidskraften den trenger, og bemanningsbyrået sørger for at arbeidstaker får nødvendig kursing, språkopplæring, innføring i reglementer og bolig nær byggeplassen. 

 

Etter lovendringen derimot, fjernes bemanningsbyråene fra likningen, da entreprenørene ser seg nødt til å ansette arbeidstaker permanent eller gå til innleie fra andre entreprenører.

Innleie av arbeidskraft

Man kan fremdeles leie inn arbeidskraft fra andre bedrifter, haken er at arbeidstaker som blir innleid må være fast ansatt i bedriften det leies inn fra. Dette vil si at om entreprenøren har ekstra ansatte til gode, kan selskapet leie ut inntil 50% av sine ansatte til en annen entreprenør (forutsatt at de jobber i samme fagområde).

Utfordringene blir derimot større for entreprenører i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Med totalforbud mot innleie blir entreprenørene nødt til å ta valget mellom å ansette flere håndverkere eller å benytte seg av mer overtidsarbeid med arbeidsstaben de har fra før. En konsekvens av dette kan være at flere entreprenører unnlater å konkurrere om oppdrag som de ikke med sikkerhet vet de kan betjene med egne ansatte.

Midlertidig ansettelse

Lovendringen har fått flere entreprenører til å tenke nytt. Eksempelvis kan vi se på entreprenøren Assemblin, som nylig kjøpte opp bemanningsselskapet Ariemi. Begge to er i dag kunde hos Prohousing. På denne måten har Assemblin nok medarbeidere til å dekke eget behov for arbeidskraft, samtidig som de har kapasitet til å leie ut medarbeidere til andre entreprenører.

Bolighåndtering

I takt med denne lovendringen vil også behovet for å skifte kompetanse øke. Arbeidsoppgavene som bemanningsbyråene før tok seg av, flyttes nå over på entreprenøren. Dette innebærer alt fra kursing, språkopplæring, innføring i reglementer, til å håndtere bolig til arbeidstakerne.

 

Av disse oppgavene er bolighåndteringen spesielt omfattende og tidkrevende å sette seg inn i. Entreprenøren må nå tilegne seg kompetanse i alt fra hvordan man faktisk finner en bolig, til organisering av transport til/fra arbeidsplassen, til Arbeidstilsynets krav til innkvartering.

 

Arbeidstilsynets krav til innkvartering kan være særlig utfordrende å ta hensyn til når man finner bolig til medarbeidere. Loven stiller krav til blant annet hva som anses som forsvarlig innkvartering, soverom, husordensregler og brannsikkerhet. Ved brudd på loven kan man risikere strenge bøter, og i værste fall nektet bruk av innkvartering.

Bolig

Om du er kunde hos Prohousing derimot, trenger du ikke å sette deg inn i noe av dette. Vi er en heldekkende bolighåndterings-tjeneste som spesialiserer oss på innkvartering av arbeidstakere. Med vår landsdekkende tjeneste er du sikker på at dine medarbeidere får en bolig i nærheten av arbeidsplassen, uavhengig om du trenger bolig til 5, 10 eller 100 medarbeidere.  


Vi garanterer at vårt dyktige house-finding team leverer innflyttingsklare boliger på 3 virkedager, og vi sørger for at boligene alltid innfrir Arbeidstilsynets krav til innkvartering. Vårt kundesenter sørger for å ta vare på dine medarbeidere så du kan fokusere på andre ting, hver dag i uken. Alt du trenger å gjøre er å legge inn en bestilling i vår boligportal, så ordner vi resten. 

Prohousing tar seg av innkvartering av dine arbeidstakere

Er du interessert i å vite mer om våre tjenester og hva vi kan tilby din bedrift? Besøk vår hjemmeside, eller ta kontakt med oss her.

del dette innlegget