Leie bolig for dine ansatte? Les dette først – innkvartering

Innkvartering til medarbeidere er noe mange arbeidsgivere tilbyr, dette er et særlig viktig tilbud i bransjer som er preget av sesong- og prosjektarbeid. Når man tilbyr innkvartering til sine arbeidstakere er det viktig å sette seg inn i Arbeidstilsynets lov om innkvartering av arbeidstakere.

Innkvartering - bolig

Om du som arbeidsgiver tilbyr innkvartering til dine ansatte, så anbefaler vi deg å lese videre. Da boforhold har mye å si for trivselen til dine arbeidstakere, og brudd på denne loven kan resultere i store bøter og nektet bruk av innkvartering. 

 

Dersom du er kunde hos Prohousing derimot, så trenger du ikke å sette deg inn i denne loven. Vi sørger for at alle boligene vi tilbyr er inspisert og godkjent i henhold til kravene til innkvartering. Mer om vår tjeneste og hvordan vi forholder oss til loven – finner du i bunnen av innlegget.

Krav til innkvarteringen

Overordnet stilles det krav til at innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Den skal også til en hver tid være i tråd med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Som hovedregel skal arbeidstaker ha:

 • Soverom med mulighet for å åpne vindu
 • Oppholdsrom med stoler, sofa og tv eller internett. Dersom soverommet er stort nok, kan dette dekke kravet om areal til rekreasjon. Om soverommet er lite, kreves det separat oppholdsrom
 • Garderobe eller skap til oppbevaring av tøy.
 • Tilgang på bad og toalett. Det skal være minst ett låsbart toalett og dusj per 4-5 arbeidstakere
 • Vaskerom med vaskemaskin og tørkemuligheter for klær
 • Spiserom med mulighet for matlaging, spiseplass, spisebord og stoler
 • Tilgang til nødvendig renholdsutstyr
Kjøkken

Forsvarlig innkvartering

Loven stiller strenge krav til hva som er å betrakte som forsvarlig innkvartering. Regelverket vektlegger blant annet boligens størrelse (veid opp mot antall beboere) og innredning, brannsikkerhet, tilfredsstillende ventilasjon og at boligen ikke skal ha råte eller fuktskader.

Innkvartering skal være godkjent ifølge bygningslovgivningen. Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke.

sofa

Soverom

Enkeltrom ved langvarig opphold

Som hovedregel skal arbeidstakerne innkvarteres i enkeltrom. Dette gjelder særlig ved bo-opphold over lengre perioder. Soverom bør være plassert slik at arbeidstakerne blir minst mulig forstyrret. Rommet bør ikke ha gjennomgang til andre rom. 

 

Hensynet til privatliv prioriteres. Hensynet er vanligvis ikke godt nok ivaretatt dersom arbeidstaker disponerer rommet alene bare deler av døgnet. Eksempelvis der to arbeidstakere jobber på skift og disponerer samme soverom. 

 

Soverom

Dobbeltrom ved kortvarig opphold

Ved kortvarig opphold, kan arbeidstakere bo i dobbeltrom. Rommet må i så fall være stort nok og ha tilstøtende oppholdsrom.

 

Brannsikkerhet

Elektriske anlegg, brannvarslere og brannslokkingsutstyr skal oppfylle kravene i forskrift om brannforebygging. Det elektriske anlegget skal være dimensjonert for antall arbeidstakere og bruken av elektronisk utstyr. 

 

Det må også finnes rømningsveier og nødutganger i boligen. Når vindu ikke kan brukes som rømningsvei, må det være to alternative rømningsveier fra hvilerom og soverom.

Innkvartering - brannsikkerhet

Husordensregler

I tilfeller der flere arbeidstakere deler innkvartering, skal det utarbeides husordensregler sammen med arbeidsgiver. Husordensreglene bør inneholde informasjon om blant annet:

 • fordeling av oppgaver
 • renhold, smittevern og ryddighet
 • tider for når det skal være ro
 • mulighet for å ha gjester
Hu

Behovene for husordensreglene bør tilpasses den enkelte innkvarteringen. Arbeidstilsynet kan etter en konkret vurdering gi pålegg om at det skal utarbeides husordensregler.

Når arbeidsgiver ikke eier boligen

Når arbeidsgiver eier eller leier boligen, tilbyr eller organiserer innkvartering, må kravene i loven oppfylles. Uavhengig av om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som betaler for innkvarteringen.

 

Reglene gjelder ikke når arbeidsgiver kun formidler kontakt med utleier. Dersom arbeidsgiver bistår arbeidstaker med å skaffe innkvartering, og leieforholdet er mellom utleier og arbeidstaker, må Arbeidstilsynet vurdere om innkvarteringen kan sies å bli stilt til rådighet av arbeidsgiver. For at arbeidsgiver skal ha eller ta ansvar for innkvarteringen, må hun eller han ha en viss tilknytning til innkvarteringen eller til utleieren.

Arbeidstilsynets rett til å kontrollere innkvarteringen

Arbeidstilsynet skal til enhver tid ha uhindret adgang til ethvert sted som omfattes av loven. Dette gjelder også innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet.

 

Ved tilsyn til at kravet til innkvartering er oppfylt, samarbeider Arbeidstilsynet ofte med etater som brannvesenet og andre kommunale myndigheter. Tilsyn kan både varsles om på forhånd, men kan også foretas uanmeldt.

Arbeidstilsynets rett til å kontrollere innkvarteringen

Dersom det avdekkes ulovlige boforhold, vil Arbeidstilsynet normalt fatte vedtak som pålegger arbeidsgiver å rette opp de ulovlige boforholdene innen en oppgitt frist. Om arbeidsgiver ikke oppfyller pålegget innen fristen kan Arbeidstilsynet ilegge tvangsmulkt og/eller vedta å stanse bruken av innkvarteringen. 

 

Ved grove brudd på bestemmelsen om innkvartering kan Arbeidstilsynet ilegge overtredelsesgebyr eller anmelde arbeidsgiver til politiet. Dersom det blir avdekket en overhengende fare for arbeidstakerne, kan Arbeidstilsynet umiddelbart stanse bruken av innkvarteringen.

Prohousing tar seg av innkvartering av dine arbeidstakere

Prohousing tilbyr heldekkende bolighåndtering for bedrifter, og har spesialisert oss på innkvartering av arbeidstakere. Tjenesten vi leverer er av stor verdi for våre kunder, som aktivt bruker oss til sin bolighåndtering. 

 

Hvordan vi forholder oss til loven:

Forsvarlig innkvartering

Alle boligene vi tilbyr er godkjent etter bygningslovgivningen. Majoriteten av boligene vi tilbyr er gjennom private utleiere. Av den grunn befinner aldri boligene seg i arbeidslokalene eller på arbeidsplassen. Derimot skaffer vi boliger som ligger nært arbeidsplassen/-lokalene, slik at reisevei for arbeidstakerne blir så kort som mulig.

Soverom

Vi sørger alltid for at leietakerne våres har sitt eget soverom. Vi installerer også låser på soveromsdørene, slik at leietakerne får mest mulig privatliv.

 

Brannsikkerhet

Prohousing er nøye på å følge opp brannsikkerheten i boligene. Derfor har vi månedlig inspeksjon av elektriske anlegg, brannvarslere og brannslokkingsutstyr i alle våre boliger.

Husordensregler

Arbeidstakere som får sin bolig gjennom Prohousing vil få tilsendt husordensregler ved innflytt. Uavhenigig om de benytter seg av Staff House eller Employee Room. Dette gjør vi både for at leietakerne skal trives best mulig, og av respekt for huseierne som leier ut boligen. Vi tilbyr også ukentlig renhold av boligene. 

Arbeidstilsynets rett til å kontrollere innkvarteringen

Alle kunder som benytter seg av Prohousing sine tjenester kan være sikre på at boligen tilfredsstiller alle kravene etter denne loven. Derfor er det ingen risiko for tvangsmulkt eller stans i bruken av innkvartering når man benytter seg av våre tjenester.

Er du interessert i å vite mer om våre tjenester og hva vi kan tilby din bedrift? Besøk vår hjemmeside.

Du kan også ta kontakt med en av våre veiledere.

del dette innlegget